Programy autorskie

Programy naszego autorstwa są wybierane przez mikroprzedsiębiorców, stowarzyszenia , szkoły i fundacje. Systemy uwzględniają specyfikę działalności ww. przedsiębiorstw, posiadają atrakcyjną cenę oraz funkcjonalności tworzone na zamówienie np. Faktury abonamentowe (czesne, czynsz, opłaty stałe).Kontakt:

Alina Hławiczka
e-mail: alina.hlawiczka@fksystem.pl,
tel. kom. 608 048 058

lub biuro@fksystem.pl


FIRMA

FIRMA to program sprzedażowy zawierający w sobie takie funkcje jak ewidencje sprzedaży, zakupu, kontrahentów, rozrachunków, magazyn czy kasa.

Główne funkcje programu:

 1. SPRZEDAŻ
  1. Detal
  2. Faktury VAT
  3. WZ - wydanie magazynowe
  4. PM - przejęcie magazynowe
  5. Paragony - przegląd
  6. faktury - przegląd
  7. Raport dobowy
 2. ZAKUP
  1. Towary handlowe
   • zakup t.h wprowadzenie
   • zakup NE WNT - wprowadzenie
  2. Wydruk rejestru VAT
 3. KASA
  1. KP/KW - operacje kasy
 4. MAGAZYN
  1. Przegląd magazynu
  2. Wydruk stanów
 5. ROZRACHUNKI
  1. Wykaz należności
  2. Wykaz zobowiązań
  3. Transakcje rozliczone
 6. KONTRAHENT
  1. Przegląd w/g skrótu, adresu, NIP, KOD
  2. ObrotyFINANSE-KSIĘGOWOŚĆ:

 • Obsługa dowolnej liczby lat obrachunkowych
 • Pracę jednostanowiskową lub w sieci komputerowej
 • Obsługę kasy i raportu kasowego
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT
 • Kontrolę rozrachunków wraz z wystawieniem not odsetkowych, wezwań do zapłaty, wiarygodność płatniczej kontrahenta - limit kupiecki
 • Przeglądanie i wydruk przygotowanych przez program wielu zestawień, raportów
 • Analizę kondycji firmy poprzez wyliczenie wyniku finansowegoOBROTY - dekretacja i księgowanie

Realizacja różnic kursowych w stosunku do należności i zobowiązań. Możliwość utworzenia raportu kasowego z dekretów.
Ponadto:

 1. Możliwość dekretacji dokumentów o dowolnej liczbie zapisów
 2. Możliwość dowolnego poprawiania dokumentu wstecz aż do momentu zamknięcia miesiąca
 3. Możliwość usuwania dokumentu (pozostaje jednak informacja o tym dokumencie)
 4. Wydruk dokumentu i szablonu polecenia księgowania
 5. Kontrola bilansowania się stron dekretu również pod względem kosztowym
 6. Możliwość grupowania dekretów dokumentów w dziennikach cząstkowych
 7. Wybór dowolnego kryterium przy przeszukiwaniu dekretów
 8. Wprowadzenie należności i zobowiązań w momencie dekretacji
 9. Możliwość dodania nowego konta, danych kontrahenta podczas dekretacji
 10. Automatyczna numeracja dokumentów z możliwością dowolnych ręcznych zmian
 11. Wprowadzenie podczas dekretacji danych do wybranego rejestru VAT lub raportu kasowego
 12. Możliwość automatycznego generowania danych w raporcie kasowym na podstawie zapisów na kontach
 13. Obsługa wszystkich stawek VATRejestry VAT

 1. Rejestry VAT zakupu, sprzedaży, zakupu według symbolu dziennika lub klasyfikacja rodzajowaSALDA - Plan kont

Funkcje kont skojarzonych. Analityka kont - możliwość wydruku analityki kont przekrojowo przez lata obrotowe.
Ponadto:

 1. Maksymalna długość kont 15 znaków
 2. Oprócz standardowych analityk także konta analityczne powiązane z kartotekami, np.: kontrahentów, pracowników, urzędów, kas, rachunków bankowych, zleceń, magazynów
 3. Możliwość prowadzenia dowolnych poziomów analityki
 4. Wygodne określenie sposobu przeniesienia sald i obrotów do bilansu zysków i strat
 5. Możliwośc sprawdzenia zapisów i sald poszczególnych kont
 6. Wprowadzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia w dowolnym momencie roku obrotowego z przeniesieniem sald
 7. Możliwość wydruku zestawień i obrotów sald oraz analityki w 5 układach w ujęciu wieloletnimROZRACHUNKI - należności i zobowiązania

Podział na transakcje rozliczane, nierozliczane, krajowe i walutowe. Wiekowanie należności i połączone transmisje danych pod potrzeby aplikacja firmy Euler Hermes, zarządzającej ryzykiem. Wezwanie do zapłaty, symulacja, wydruk.
Ponadto:

 1. Możliwość kontroli rozrachunków związanych z wybranym kontrahentem, pracownikiem, itp
 2. Regulacja wielkości odsetek karnych naliczanych przy rozliczeniu spóźnionych należności - odsetki ustawowe i odsetki własne ( określone przez użytkownika)
 3. Możliwośc wystawienia noty odsetkowej
 4. Możliwość wydruku potwierdzenia sald
 5. Możliwość częściowego rozliczenia dokumentu
 6. Możliwość kompensaty rozrachunków
 7. Kontrola wiarygodności płatniczej kontrahenta
 8. Możliwość dopisania rozrachunku nie związanego z dokumentem
 9. Możliwość rozliczenia rozrachunków w kilku miejscach w programie (ręczne i automatyczne kojarzenie)ZESTAWIENIE FINANSOWE

 1. Możliwość definiowania dowolnych zestawień finansowych
 2. Możliwość uzyskania zestawień obrotowych sald wyniku finansowego za miesiąc i wyniku narastajacego w układzie definiowanych grup analitycznych dotyczacych np. rodzaju działalności
 3. Tworzenie automatycznego PK rozliczającego kluczem procentowym i PK dotyczących końcowych przeksięgowańKOSZTY

 1. Automatyczne rozliczenie kosztów miesięcznych
 2. Wydruk finansowy definiowany podczas wdrożenia grupy analitycznej
 3. Zestawienie raportów
 4. Analiza kosztów porównawcza
 5. Automatyczne generowanie przeksięgowań do bilansu - utworzenie automatyczne PKKANTOR

Program jest wszechstronnym systemem wspomoagającym obsługę kantoru wymiany walut. Program został napisany na zamówienie prywatnych kantorów i w związku z tym sposób jego działania oraz funkcję odpowiadają specyfice takich kantorów. Do systemu można wejść TYLKO po podaniu ukrytego hasła. Zapewnia to bezpieczeństwo danych przed dostępem osób niepowołanych. Posiada również kilka różnych, bardzo ułatwiających obsługę kantoru funkcji takich jak:

 • kalkulator - przelicznik jednej waluty na drugą
 • wyliczenie reszty transakcji
 • bieżąca informacja średniego kursu kupna-sprzedaży
 • bieżąca informacja ilościowa kupna-sprzedaży w ciągu dnia
 • bieżąca informacja o zysku na dany dzień dla konkretnego kasjera
 • bieżąca informacja o zysku na dany dzień dla całego kantoru ogółem
 • bieżąca informacja o stanie i ilości waluty wg konkretnej ceny zakupu

Program pozwala również wystawić rachunki na konkretnego nabywcę lub okaziciela. System ma możliwość wystawienia dokumentów KP i KW oraz generowania raportu kasowego za dany okres. Program KANTOR może być obsługiwany przez dziewięciu kasjerów i właściciela jednocześnie. Każdy z nich ma do dyspozycji swoje hasło pod którym ukryte są dane personalne. Dostępna jest również wersja fiskalna - współpracująca z drukarką fiskalną firmy POSNETPŁACE-KADRY

Procedury wchodzące w skład systemu pozwalają m.in na wprowadzenie i przechowywanie danych kadrowych, wprowadzenie i aktualizowanie danych płacowych pracowników, naliczanie podstawowych składników płacowych i potrąceń ( w tym podatku dochodowego ), naliczanie składek ZUS oraz zasiłków, drukowanie deklaracji i informacji podatkowych, rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników, drukowanie zestawień przelewów wynagrodzeń pracowników na konta osobiste oraz zaliczek na podatek dochodowy od umów zleceń (umów o dzieło) do urzędów skarbowych. System płacowo-kadrowy współpracuje z programem PŁATNIK (umożliwa wygenerowanie plików w formacie KEDU dla podstawowych druków zgłoszeniowych i rozliczeniowych).


PŁACE - Podstawowe funkcje programu:

 1. Automatyczne tworzenie listy płac za kolejny m-c.
 2. Automatyczne wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS
 3. Tworzenie i pełna obsługa kartoteki wszystkich pracowników zakładu ( wprowadzenie nowej pozycji, przeglądanie istniejących, korekta pozycji nieaktualnej, wykreślenie pracowników zwolnionych)
 4. Wprowadzenie , przeglądanie i zmiana danych płacowych pracownika.
 5. Wyliczanie składek ZUS i zestawienie składek ZUS
 6. Obsługa list dodatkowych typu premia, trzynastka, "wczasy pod gruszą"
 7. Ostatnia aktualizacja danych płacowych po zakończeniu obliczeń w bieżącym miesiącu.
 8. Bieżący dostęp do kart zarobkowej pracownika za dowolny okres.
 9. Rozliczenie potrąceń kwotowych ( rat ,pożyczek, itp.).
 10. Drukowanie list płac, kart wynagrodzeń, zestawień imiennych, list dodatkowych, składek ZUS, list umów zleceń o dzieło.

KADRY - Podstawowe funkcje programu:

 1. Dopisywanie i usuwanie pracowników z ewidencji dział kadr.
 2. Wprowadzenie, przeglądanie i zmiana informacji o pracownikach.
 3. Rejestrowanie różnego rodzaju nieobecności pracownika w dowolym okresie.
 4. Tworzenie zbiorczych zestawień nieobecności dla dowolnej grupy pracowników.
 5. Drukowanie formularzy ( zestawów dowolnych danych kadrowych):
  • Świadectwo pracy
  • Umowa o pracę
  • Karta zarobkowa
  • Zaświadczenie o wysokości zarobku
  • Karta podatkowa
  • Karta obecności
 6. Tworzenie i drukowanie dokumentów (np. zaświadczeń o zatrudnieniu, o wysokości dochodów) i zestawień dla dowolnej grupy pracowników.KSIĄŻKA PRZYCHODòW I ROZCHODòW

Program KPiR to nowoczesny i efektywny system stanowiący kompletną komputerową księgę przychodów i rozchodów w postaci wymaganej przez odpowiednie przepisy podatkowe. Działa w środowisku MS-DOS i WINDOWS. Program ten może działać samodzielnie, lub może on współdziałać z innym programem firmy. Oto podstawowe funkcje spełnione przez program:

 1. Bezpośrednie wprowadzenie do księgi zapisów o zdarzeniach gospodarczych w kastępujących kategoriach:
  • sprzedaż towarów
  • zakupy towarów
  • pozostałe przychody
  • koszty uzyskania zakupów
  • wynagrodzenia
  • koszty reklamy
  • koszty uboczne
  • pozostałe wydatki
 2. Możliwość przenoszenia (importowania) do księgi przychodów danych dotyczących zakupów i sprzedaży z programu.
 3. Przeglądanie zawartości księgi z możliwością modyfikacji zapisów.
 4. Możliwość uzyskania wydruku książki przychodów i rozchodów zgodnie z ustawą.ŚRODKI TRWAŁE

To kompleksowy, intuicyjny i łatwy w obsłudze system pozwalający na zarządzanie środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi. Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umożliwia ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, wynajmu lub dzierżawy. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych. Rozlicza koszty zgodnie z przepisami o dotacjach.

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.


GABINET LEKARSKI

 • Stomatologiczny
 • Ginekologiczny
 • Internistyczny

Program prowadzi pelną ewidencję pacjentów, chronologiczną ewidencję wizyt lekarskich. Statystykę gabinetu, planowanie wizyt. Prowadzi historię choroby i karty ciąży. Zadaniem programu jest przede wszystkim ułatwienie obsługi pacjenta poprzez prosty i szybki dostęp do jego pełnych danych - zarówno danych osobowych jak i historii chorób czy wizyt. Prosty i intuicyjny grafik pozwala na szybkie odnalezienie wolnego terminu wizyty dla wybranego lekarza bądź dla wybranego gabinetu. Program przeznaczony jest praktycznie dla wszystkich gabinetów lekarskich - zarówno lekarze prowadzący jednoosobowe gabinety jak i większe przychodnie docenią rozwiązania zastosowane w tym programie.

W 2016 roku wprowadziliśmy nową wersję programu dla gabinetów ginekologicznych.MAGAZYN ŻYWIENIOWY

Program wspomagający organizację żywienia zbiorowego. Rozliczenie artykułów spożywczych. Tworzy oferty zywienia z wartością wydanych stawek zywnościowych uwzględniający nadwyzkę z dnia poprzedniego. Możliwe jest rówież wprowadzenie ewidencji wszystkich rachunków przychodących, tworzenie protokołów rozchodu i kontrola stanów magazynowych.Główne punkty programu:

 • Raporty żywienia
 • Limity osobowe
 • Rejestry VAT 

Do naszej oferty wprowadzamy obecnie także skrypty i systemy on-line własnego pomysłu. Są to systemy wykorzystywane w wielu dziedzinach i gałęziach działalności między innymi takimi jak służba zdrowia, restauracje, hotele i pensjonaty. Piszemy także programy przygotowywane indywidualnie pod potrzeby klienta.Kontakt:

Konrad Kocoń
e-mail: konrad@fksystem.pl,
tel. kom. 604 425 554

lub biuro@fksystem.pl


Gabinet ginekologiczny

Jest to program oparty na skryptach php i bazie danych. Pozwala on na prowadzenie pełnej kartoteki pacjentek zarówno ginekologicznych jak i położniczych. Oprócz tego posiada gotowe szablony druków, moduł statystyczny oraz pełną bazę leków i chorób. Funkcje programu przedstawiają się następująco:


 • dodawanie i modyfikacja danych pacjentów - wywiad ginekologiczny
 • wprowadzanie danych związanych z wizytami ginekologicznymi
 • wprowadzanie danych związanych z wizytami położniczymi
 • przegląd wizyt ginekologicznych i położniczych
 • drukowanie wyników wizyty pacjentce
 • drukowanie pełnej historii wizyt
 • przeglądanie, modyfikacja i dopisywanie leków do bazy
 • przeglądanie, modyfikacja i dopisywanie chorób do bazy
 • dodawanie i przegląd badań usg pacjetnek
 • szablony druków - skierowanie do szpitala, zaświadczenia, skierowanie na badania
 • statystyki wizyt, chorób, pacjentek itd.
 • możliwość wykonania pełnej kopii bazy danych jednym kliknięciem

Demo programu dostępne jest pod adresem: Gabinet ginekologiczny
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: Gabinet2018Gabinet dermatologiczny

Jest to program oparty na skryptach php i bazie danych. Pozwala on na prowadzenie pełnej kartoteki pacjentów wraz z zdjęciami schorzeń. Oprócz tego posiada gotowe szablony druków, moduł statystyczny oraz pełną bazę leków i chorób. Funkcje programu przedstawiają się następująco:


 • dodawanie i modyfikacja danych pacjentów
 • wprowadzanie danych związanych z wizytami
 • dodawanie zdjęć schorzeń do wizyty
 • przegląd wizyt
 • drukowanie wyników wizyty pacjentowi
 • drukowanie pełnej historii wizyt
 • przeglądanie, modyfikacja i dopisywanie leków do bazy
 • przeglądanie, modyfikacja i dopisywanie chorób do bazy
 • szablony druków - skierowanie do szpitala, zaświadczenia, skierowanie na badania
 • statystyki wizyt, chorób, pacjentów itd.
 • możliwość wykonania pełnej kopii bazy danych jednym kliknięciem

Demo programu dostępne jest pod adresem: Gabinet dermatologiczny
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: Gabinet2018Gabinet ortopedyczny

Jest to program oparty na skryptach php i bazie danych. Pozwala on na prowadzenie pełnej kartoteki pacjentów. Oprócz tego posiada gotowe szablony druków, moduł statystyczny. Funkcje programu przedstawiają się następująco:


 • dodawanie i modyfikacja danych pacjentów
 • wprowadzanie danych związanych z wizytami
 • przegląd wizyt
 • aktualizacja wizyt
 • drukowanie wyników wizyty pacjentowi
 • drukowanie pełnej historii wizyt
 • szablony druków - skierowanie do szpitala, zaświadczenia, skierowanie na badania
 • statystyki wizyt, chorób, pacjentów itd.
 • możliwość wykonania pełnej kopii bazy danych jednym kliknięciem

Demo programu dostępne jest pod adresem: Gabinet ortopedyczny
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: Gabinet2018Gabinet stomatologiczny

Jest to program oparty na skryptach php i bazie danych. Pozwala on na prowadzenie pełnej kartoteki pacjentów. Oprócz tego posiada gotowe szablony druków, moduł statystyczny. Funkcje programu przedstawiają się następująco:


 • dodawanie i modyfikacja danych pacjentów
 • wprowadzanie danych związanych z wizytami
 • przegląd wizyt
 • drukowanie wyników wizyty pacjentowi
 • drukowanie pełnej historii wizyt
 • szablony druków - skierowanie do szpitala, zaświadczenia, skierowanie na badania
 • statystyki wizyt, chorób, pacjentów itd.
 • możliwość wykonania pełnej kopii bazy danych jednym kliknięciem

Demo programu dostępne jest pod adresem: Gabinet stomatologiczny
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: Gabinet2018REJESTRATOR VER. 1.0

Jest to system oparty na skryptach php służący do rejestrowania pacjentów na wizyty w gabinecie lekarskim za pośrednictwem internetu. Pozwala on wybrać pacjentowi datę wizyty i zapisać się na wybraną przez siebie godzinę. Idealnie nadaje się do gabinetów lekarskich i stomatologicznych, gabinetów masażu, solarium, gabinetu kosmetycznego lub salonu fryzjerskiego. Główne funkcjonalności systemu wyglądają następująco:


Panel pacjenta:

 • wybór daty wizyty
 • wybór godziny wizyty
 • podanie swoich danych i rezerwacja terminu wizyty
 • wysłanie maila z potwierdzeniem rezerwacji wizyty

Panel administracyjny:

 • dodawanie terminów wizyt - przypisanie godzin do konkretnych dat
 • zarządzanie terminami wizyt - modyfikacja godzin, danych zarejestrowanych pacjentów, usuwanie wizyt
 • zarejestrowanie pacjenta (kiedy pacjent nie może tego zrobić np. z powodu braku dostępu do internetu)
 • przegląd zarezerwowanych przez pacjentów wizytREZERWACJE VER. 1.0

Jest to system oparty na skryptach php służący do rezerwowania stolika w restauracji czy kawiarni za pośrednictwem internetu. Pozwala on wybrać klientowi datę wizyty w lokalu, stolik który go interesuje i zarezerwować wybraną przez siebie godzinę. Idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju lokali gastronomicznych takich jak restauracje, kawiarnie, bistra itp. Główne funkcjonalności systemu wyglądają następująco:


Panel klienta:

 • wybór daty wizyty
 • wybór stolika
 • wybór przedziału czasowego wizyty
 • podanie swoich danych i rezerwacja terminu wizyty
 • wysłanie maila z potwierdzeniem rezerwacji wizyty

Panel administracyjny:

 • dodawanie przedziałów czasowych - przypisanie przedziałów dla konkretnego stolika
 • zarządzanie rezerwacjami - modyfikacja godzin, danych wprowadzonych przez klientów, usuwanie przedziałów
 • rezerwacja za klienta (kiedy klient nie może tego zrobić np. z powodu braku dostępu do internetu)
 • przegląd zarezerwowanych przedziałów przypisanych do danego stolikaREZERWACJE_HOTELE VER. 1.0

Jest to system oparty na skryptach php służący do rezerwowania pokoju w hotelu czy pensjonacie za pośrednictwem internetu. Pozwala on wybrać klientowi pokój, datę przyjazdu i datę wyjazdu, opcje dodatkowe takie jak śniadania czy obiadokolacje i od razu poznać cenę. Idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju hoteli, pensjonatów, schronisk, zajazdów, noclegowni itp. Główne funkcjonalności systemu wyglądają następująco:


Panel klienta:

 • wybór pokoju
 • wybór daty przyjazdu
 • wybór daty wyjazdu
 • wybór ilości osób dorosłych i dzieci
 • wybór opcji dodatkowych - śniadania czy obiadokolacje
 • podanie swoich danych i rezerwacja pokoju w danym terminie
 • wysłanie maila z potwierdzeniem rezerwacji wizyty

Panel administracyjny:

 • dodawanie pokoi, które będą dostępne dla klientów
 • zarządzanie pokojami - modyfikacja ceny bazowej pokoju, usunięcie pokoju z oferty
 • Zarządzanie rezerwacjami - możliwość modyfikacji danych osoby rezerwującej pokój, ceny i ilości opcji dodatkowych, a także możliwość zmiany ilości osób. Możliwe jest także usunięcie rezerwacji z systemu zwalniając go od razu dla innych klientów.Zdalna pomoc

Odwiedź nas na facebooku

Wykonanie FK SYSTEM. Wszelkie prawa zastrzeżone.